آخرین اخبار

معرفی پمپ های میله ای مکشی بعنوان یک روش بهینه از روش های فرازآوری مصنوعی


خبرنامه

 

شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس

شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس

شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس

سرمایه گذاران

آخرین استراتژی ما، نتایج مالی و گزارش سالانه، اطلاعات برای سهامداران و ابزار های تعاملی